ความต้านทานการบิดงอ

เป็นการทดสอบเพื่อดูพฤติกรรมการแปรรูปของวัสดุหลังจากทำการดัดโค้ง โดยพิจารณาดูว่าที่ผิวด้านนอกของชิ้นทดสอบตรงบริเวณที่ทำการดัดโค้งเกิดรอยแตกขึ้นหรือไม่

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบขนาด 10*50 cm.
2. นำชิ้นงานที่ได้มาทำการทดสอบเพื่อหาค่าโดยเข้าเครื่องกระบวนการ 4 Point
มาตรฐานอ้างอิง ISO 5628

ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก

ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก หมายถึง ความสามารถของกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องจนกระดาษลูกฟูกนั้นเสียรูปหรือรับแรงกดต่อไปอีกไม่ได้ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) หรือกิโลกรัมแรง (kgf0) มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียงซ้อน (ใช้คำนวณจำนวนชั้นของการเรียงซ้อนที่กล่องจะสามารถรองรับได้)

ขั้นตอนการทดสอบ
1. วางชุดชิ้นทดสอบบนแทน (LOWER PLATE)เพื่อทำการทดสอบหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานอ้างอิง ASMTM D 642, TAPPI T804

น้ำหนักมาตรฐาน

น้ำหนักมาตรฐาน หมายถึง น้ำหนักระดาษต่อพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยเป็น กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (g/m2) หรือ ปอนด์ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางฟุต (lb/1000 ft2) น้ำหนักมาตรฐานมีความสัมพันธ์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษเมื่อน้ำหนักมาตรฐานเพิ่มขึ้นจึงใช้ในการแบ่งชั้นคุณภาพของกระดาษหรือเกรดกระดาษ

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นงานที่ต้องการทดสอบขนาด 10*10 cm.
2. วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ ทำการบันทึก
มาตรฐานอ้างอิง ISO536, ASTM646, TAPPI T 410, ISO 3039 (สำหรับกระดาลูกฟูก)

ความต้านทานแรงทะลุ

ความสามารถของลูกฟูกในแผ่นลูกฟูกที่ต้านแรงกดลงบนลอนลูกฟูกในแนวราบจนลอนเสียรูป มีหน่วยเป็น กิโลแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm2) ความสัมพันธ์กับความสามารถในการรับน้ำหนักกดทับและการป้องกันการกระแทก

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบด้วยเครื่องตัด (Flat crush cutter) ได้ขนาดชิ้นทดสอบ 32.25 ตารางเซนติเมตร
2. วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate) ซึ่งจุดที่วางชิ้นทดสอบต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางของ Lower Plate เพื่อหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานอ้างอิง ISO 3035, TAPPI T 808

การดูดซึมน้ำ

 เป็นการบอกค่าความสามารถในการดูดซึมน้ำซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษ มีหน่วยเป็น กรัมต่อตารางเมตร (g/m2) เครื่องมือในการทดสอบคือ Cobb Tester

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดกระดาษที่ต้องการทดสอบ
2. วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ทำการบันทึก
3. นำกระดาษมาทดสอบเข้าเครื่อง Cobb Test
4. ใส่น้ำพร้อมจับเวลาทดสอบ
5. ซับน้ำบนแผ่นกระดาษ
6. วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักอีกรอบรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ทำการบันทึก
มาตรฐานอ้างอิง ISO 535, TAPPI T 441

ความต้านทานแรงทะลุ

 ความสามรถของกระดาษที่จะต้านแรงดันที่กระทำบนชิ้นทดสอบด้วยอัตรการที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจนทำให้แผ่นทดสอบทะลุภายใต้สภาวะที่กำหนด มีหน่วยเป็น กิโลปาสกาล (kPa) , กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf/cm2) หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยทั่วไปแล้วค่าความต้านแรงดันทะลุจะขึ้นอยู่กับ ชนิด สัดส่วน การเตรียมเส้นใยและปริมาณ
เส้นใยรวมทั้งสารในแผ่นกระดาษมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงดึงขาดและความต้านแรงฉีกขาดและจะชี้บอกถึงความเหนียวหรือคุณภาพของ กระดาษที่ใช้ทำผิวกล่องและสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้งาน

ขั้นตอนการทดสอบ
1. เตรียมชิ้นงานทดสอบขนาด 25*40 cm.
2. นำชิ้นงานที่ได้เข้าเครื่องเพื่อทดสอบหาค่า
3. ผลที่ได้จากการทดสอบ
มาตรฐานอ้างอิง ISO 2758, ISO 2759 , TAPPI T 403 , ASTM D 744

Edge Wise Crush Resistance

ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในการต้านแรงกดที่กระทำลงมาในทิศทางเดียวกับลอนลูกฟูกจนแผ่นทดสอบหักหรือยุบมีหน่วยเป็น กิโลนิวตันต่อเมตร (kN/m) การทดสอบนี้มีความสำคัญต่อแผ่นกระดาษลูกฟูก เพราะเป็นค่าบอกความแข็งแรงของแผ่นกระดาษลูกฟูกซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงกดวงแหวนและความสามารถในการรับแรงกดหรือการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษลูกฟูก

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นงานขนาด 2.5*10 cm.
2. กระดาษที่ได้ใส่เข้ายังตัวประคอง
3. วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate)
ตามแนวตั้งของลอนลูกฟูก เพื่อหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานการทดสอบ ISO 03037, TAPPI T 811, JIS Z 0401

ความต้านแรงกดวงแหวน

ความสามารถของกระดาษในการรับแรงกดที่กระท้าลงมาในแนวเดียวกับระนาบของกระดาษ จนขอบกระดาษหัก มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) หรือ กิโลกรัมแรง (Kgf) ค่าความต้านแรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเครื่องจะมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงกด หรือ ความแข็งแรงในการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษ

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบขนาด152.4*12.7 มม. ด้วยเครื่อง Die cutter
2. สอดชิ้นทดสอบลงในอุปกรณ์ Ring crush fixture ให้เป็นรูปวงแหวน
3. วางชุดชิ้นทดสอบบนแทน (LOWER PLATE) เพื่อทำการทดสอบหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานการทดสอบ TAPPI T818 , TAPPI T 822

ชนิดของกระดาษ – TYPE OF PAPER

KS – กระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาด เหมาะสำหรับ กล่องที่เน้นความสวยงาม และ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่า ให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้ กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้อง สินค้าได้ดี นิยมใช้สำหรับ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภค บริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น (น้ำหนักมาตราฐาน : 170 กรัม/ตารางเมตร)

KA – กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสำหรับทำผิวกล่องมีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม และเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ เหมาะสำหรับ สินค้าอะไหล่ยนต์ อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่อง ความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเรียงซ้อน และ การป้องกันการกระแทก ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230 กรัม/ตารางเมตร )

KI – กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อนสำหรับทำผิวกล่อง สีอ่อนสบายตาเหมาะกับงานพิมพ์ ภาพหรือตัวหนังสือ ให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากเท่า KA เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารสำเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185 กรัม/ตารางเมตร )

KT – กระดาษคราฟท์สีน้าตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycle100%เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่ง เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงเหมาะสำหรับการส่งออก ซึ่งสินค้า แบรนด์ต่างประเทศนิยมใช้ ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 175, 205 กรัม/ตารางเมตร )

KK – กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycled 100% เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่ง มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อนเหมาะกับสินค้าส่งออกที่ระบุให้ใช้กล่องที่ทำจากเยื่อ Recycled ทั้งหมด ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150,185 กรัม/ตารางเมตร )

CA – กระดาษคราฟท์สีน้าตาลสำหรับทำลอนลูกฟูก ผลิตจากเยื่อ Recycle 100%เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้ทำลอนลูกฟูกกล่องกระดาษทุกชนิด หรือใช้ทำเป็น LINER BOARDคุณสมบัติรับน้ำหนักการเรียงซ้อนได้หลายชั้น และทนแรงกระแทก บางครั้ง CA อาจถูกนำมาใช้ทำเป็นกระดาษทำผิวกล่องด้านหลังเพื่อลดต้นทุน ( น้ำหนักมาตราฐาน : 85 100 105 115 125 150 185 กรัม/ตารางเมตร )