กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
(QUALITY CHECK PROCESS)

– Conditioning

Tropical Zone
1.Temperature : 27±1 C
2.RH (Relative Humidity) : 65±2 %
3.Time : 24 hours.

TAPPI Standard Condition
1.Temperature : 23±1 C
2.RH (Relative Humidity) : 50±2 %
3.Time : 24 hours.

– แนวแกรน (GRAIN)

หมายถึง ทิศทางการจัดเรียงตัวของเส้นใยบนแผ่นกระดาษที 2 ทิศทาง คือ
– แนวขนานเครื่อง/ตามแกรน (Machine Direction หรือ MD)

แนวของเส้นใยที่มีทิศทางไปตามความยาวของเครื่องทำกระดาษ
– แนวขวางเครื่อง/ขวางแกรน (Cross-Machine Direction หรือ CD)
แนวของเส้นใยที่มีทิศทางตั้งฉากกับแนวขนานเครื่องของกระดาษ