ความต้านทานการบิดงอ

เป็นการทดสอบเพื่อดูพฤติกรรมการแปรรูปของวัสดุหลังจากทำการดัดโค้ง โดยพิจารณาดูว่าที่ผิวด้านนอกของชิ้นทดสอบตรงบริเวณที่ทำการดัดโค้งเกิดรอยแตกขึ้นหรือไม่

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบขนาด 10*50 cm.
2. นำชิ้นงานที่ได้มาทำการทดสอบเพื่อหาค่าโดยเข้าเครื่องกระบวนการ 4 Point
มาตรฐานอ้างอิง ISO 5628

ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก

ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก หมายถึง ความสามารถของกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องจนกระดาษลูกฟูกนั้นเสียรูปหรือรับแรงกดต่อไปอีกไม่ได้ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) หรือกิโลกรัมแรง (kgf0) มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียงซ้อน (ใช้คำนวณจำนวนชั้นของการเรียงซ้อนที่กล่องจะสามารถรองรับได้)

ขั้นตอนการทดสอบ
1. วางชุดชิ้นทดสอบบนแทน (LOWER PLATE)เพื่อทำการทดสอบหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานอ้างอิง ASMTM D 642, TAPPI T804

น้ำหนักมาตรฐาน

น้ำหนักมาตรฐาน หมายถึง น้ำหนักระดาษต่อพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยเป็น กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (g/m2) หรือ ปอนด์ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางฟุต (lb/1000 ft2) น้ำหนักมาตรฐานมีความสัมพันธ์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษเมื่อน้ำหนักมาตรฐานเพิ่มขึ้นจึงใช้ในการแบ่งชั้นคุณภาพของกระดาษหรือเกรดกระดาษ

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นงานที่ต้องการทดสอบขนาด 10*10 cm.
2. วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ ทำการบันทึก
มาตรฐานอ้างอิง ISO536, ASTM646, TAPPI T 410, ISO 3039 (สำหรับกระดาลูกฟูก)

ความต้านทานแรงทะลุ

ความสามารถของลูกฟูกในแผ่นลูกฟูกที่ต้านแรงกดลงบนลอนลูกฟูกในแนวราบจนลอนเสียรูป มีหน่วยเป็น กิโลแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm2) ความสัมพันธ์กับความสามารถในการรับน้ำหนักกดทับและการป้องกันการกระแทก

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบด้วยเครื่องตัด (Flat crush cutter) ได้ขนาดชิ้นทดสอบ 32.25 ตารางเซนติเมตร
2. วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate) ซึ่งจุดที่วางชิ้นทดสอบต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางของ Lower Plate เพื่อหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานอ้างอิง ISO 3035, TAPPI T 808

การดูดซึมน้ำ

 เป็นการบอกค่าความสามารถในการดูดซึมน้ำซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษ มีหน่วยเป็น กรัมต่อตารางเมตร (g/m2) เครื่องมือในการทดสอบคือ Cobb Tester

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดกระดาษที่ต้องการทดสอบ
2. วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ทำการบันทึก
3. นำกระดาษมาทดสอบเข้าเครื่อง Cobb Test
4. ใส่น้ำพร้อมจับเวลาทดสอบ
5. ซับน้ำบนแผ่นกระดาษ
6. วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักอีกรอบรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ทำการบันทึก
มาตรฐานอ้างอิง ISO 535, TAPPI T 441

ความต้านทานแรงทะลุ

 ความสามรถของกระดาษที่จะต้านแรงดันที่กระทำบนชิ้นทดสอบด้วยอัตรการที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจนทำให้แผ่นทดสอบทะลุภายใต้สภาวะที่กำหนด มีหน่วยเป็น กิโลปาสกาล (kPa) , กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf/cm2) หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยทั่วไปแล้วค่าความต้านแรงดันทะลุจะขึ้นอยู่กับ ชนิด สัดส่วน การเตรียมเส้นใยและปริมาณ
เส้นใยรวมทั้งสารในแผ่นกระดาษมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงดึงขาดและความต้านแรงฉีกขาดและจะชี้บอกถึงความเหนียวหรือคุณภาพของ กระดาษที่ใช้ทำผิวกล่องและสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้งาน

ขั้นตอนการทดสอบ
1. เตรียมชิ้นงานทดสอบขนาด 25*40 cm.
2. นำชิ้นงานที่ได้เข้าเครื่องเพื่อทดสอบหาค่า
3. ผลที่ได้จากการทดสอบ
มาตรฐานอ้างอิง ISO 2758, ISO 2759 , TAPPI T 403 , ASTM D 744

Edge Wise Crush Resistance

ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากในการต้านแรงกดที่กระทำลงมาในทิศทางเดียวกับลอนลูกฟูกจนแผ่นทดสอบหักหรือยุบมีหน่วยเป็น กิโลนิวตันต่อเมตร (kN/m) การทดสอบนี้มีความสำคัญต่อแผ่นกระดาษลูกฟูก เพราะเป็นค่าบอกความแข็งแรงของแผ่นกระดาษลูกฟูกซึ่งมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงกดวงแหวนและความสามารถในการรับแรงกดหรือการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษลูกฟูก

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นงานขนาด 2.5*10 cm.
2. กระดาษที่ได้ใส่เข้ายังตัวประคอง
3. วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate)
ตามแนวตั้งของลอนลูกฟูก เพื่อหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานการทดสอบ ISO 03037, TAPPI T 811, JIS Z 0401

ความต้านแรงกดวงแหวน

ความสามารถของกระดาษในการรับแรงกดที่กระท้าลงมาในแนวเดียวกับระนาบของกระดาษ จนขอบกระดาษหัก มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) หรือ กิโลกรัมแรง (Kgf) ค่าความต้านแรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเครื่องจะมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงกด หรือ ความแข็งแรงในการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษ

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบขนาด152.4*12.7 มม. ด้วยเครื่อง Die cutter
2. สอดชิ้นทดสอบลงในอุปกรณ์ Ring crush fixture ให้เป็นรูปวงแหวน
3. วางชุดชิ้นทดสอบบนแทน (LOWER PLATE) เพื่อทำการทดสอบหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานการทดสอบ TAPPI T818 , TAPPI T 822

ชนิดของกระดาษ – TYPE OF PAPER

KS – With its white surface and high smoothness, KS is ideal to produce both strong and high print-quality packaging, enhancing the value and aesthetic of the products Application: Widely used as packaging for electrical appliances, pharmacetical products, medical equipment, exported frozen foods, dairy products, beverages and fresh produce. Standard Basis Weight: 170 gem

KA – Its golden yellow surface, superior strength, and consistency of color shade has made KA the most preferred choice. Certified by Thai Industrial Standard Institute (TIS. 170-2529), KA is popular for packaging of domestic and exported products. Application: Widely used for various types of packaging such as electrical appliances, electronic components, electronic circuits, exported frozen foods, canned foods, engin parts, and textile, etc

KI – is an environmental friendly liner board. Its surface is of light/bright-shade of pulp. The light tone of KI helps achieve good print contrast for dark-color image on the packaging. With standard strength property, KI is suitable to make packaging for domestic goods. Application: Widely used for all kinds of products such as consumer goods (beverages, canned foods, and snacks), furniture, leather, etc.

KT – กระดาษคราฟท์สีน้าตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อ Recycle100%เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความแข็งแกร่ง เหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงเหมาะสำหรับการส่งออก ซึ่งสินค้า แบรนด์ต่างประเทศนิยมใช้ ( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 175, 205 กรัม/ตารางเมตร )

KK – is a brown liner board made mainly from recycled paper. Its color shade also resembles that of KP. KT is also one of major products, featuring primarily stacking strength of box. Application: Suitable for packaging of consumer goods requiring ordinary strength. Standard Basis Weight: 125, 150 gsm.

CA – กระดาษคราฟท์สีน้าตาลสำหรับทำลอนลูกฟูก ผลิตจากเยื่อ Recycle 100%เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับใช้ทำลอนลูกฟูกกล่องกระดาษทุกชนิด หรือใช้ทำเป็น LINER BOARDคุณสมบัติรับน้ำหนักการเรียงซ้อนได้หลายชั้น และทนแรงกระแทก บางครั้ง CA อาจถูกนำมาใช้ทำเป็นกระดาษทำผิวกล่องด้านหลังเพื่อลดต้นทุน ( น้ำหนักมาตราฐาน : 85 100 105 115 125 150 185 กรัม/ตารางเมตร )