ความต้านทานแรงทะลุ

ความสามารถของลูกฟูกในแผ่นลูกฟูกที่ต้านแรงกดลงบนลอนลูกฟูกในแนวราบจนลอนเสียรูป มีหน่วยเป็น กิโลแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm2) ความสัมพันธ์กับความสามารถในการรับน้ำหนักกดทับและการป้องกันการกระแทก

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบด้วยเครื่องตัด (Flat crush cutter) ได้ขนาดชิ้นทดสอบ 32.25 ตารางเซนติเมตร
2. วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate) ซึ่งจุดที่วางชิ้นทดสอบต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางของ Lower Plate เพื่อหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานอ้างอิง ISO 3035, TAPPI T 808