การดูดซึมน้ำ

 เป็นการบอกค่าความสามารถในการดูดซึมน้ำซึ่งจะมีผลต่อความแข็งแรงของกระดาษ มีหน่วยเป็น กรัมต่อตารางเมตร (g/m2) เครื่องมือในการทดสอบคือ Cobb Tester

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดกระดาษที่ต้องการทดสอบ
2. วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ทำการบันทึก
3. นำกระดาษมาทดสอบเข้าเครื่อง Cobb Test
4. ใส่น้ำพร้อมจับเวลาทดสอบ
5. ซับน้ำบนแผ่นกระดาษ
6. วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักอีกรอบรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ทำการบันทึก
มาตรฐานอ้างอิง ISO 535, TAPPI T 441