น้ำหนักมาตรฐาน-Basis Weight

น้ำหนักมาตรฐาน (Basis Weight) หมายถึง น้ำหนักระดาษต่อพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยเป็น กรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร (g/m2) หรือ ปอนด์ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางฟุต (lb/1000 ft2) น้ำหนักมาตรฐานมีความสัมพันธ์ต่อคุณสมบัติทางกายภาพของกระดาษเมื่อน้ำหนักมาตรฐานเพิ่มขึ้นจึงใช้ในการแบ่งชั้นคุณภาพของกระดาษหรือเกรดกระดาษ

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นงานที่ต้องการทดสอบขนาด 10*10 cm.
2. วางชิ้นทดสอบบนแท่นชั่งน้ำหนักรอจนจอแสดงค่านิ่งและมีสัญลักษณ์ ทำการบันทึก
มาตรฐานอ้างอิง ISO536, ASTM646, TAPPI T 410, ISO 3039 (สำหรับกระดาลูกฟูก)