ความต้านทานแรงทะลุ-Bursting Strength

ความต้านทานแรงทะลุ (Bursting Strength) ความสามรถของกระดาษที่จะต้านแรงดันที่กระทำบนกระดาษ จนในที่สุดกระดาษจะถูกแรงดันให้ยืดตัวออกจนทะล ุดังนั้นความต้านทานแรงดันทะลุ จึงเป็นคุณภาพกล่องที่ต้องการสําหรับสินค้าที่ทําให้เกิดแรงดันจากภายในออก มาภายนอกกล่อง และชิ้นส่วนที่ใช้ทดสอบด้วยอัตรการที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอจนทำให้แผ่นทดสอบทะลุภายใต้สภาวะที่กำหนด มีหน่วยเป็น กิโลปาสกาล (kPa) , กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf/cm2) หรือปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยทั่วไปแล้วค่าความต้านแรงดันทะลุจะขึ้นอยู่กับ ชนิด สัดส่วน การเตรียมเส้นใยและปริมาณ
เส้นใยรวมทั้งสารในแผ่นกระดาษมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงดึงขาดและความต้านแรงฉีกขาดและจะชี้บอกถึงความเหนียวหรือคุณภาพของ กระดาษที่ใช้ทำผิวกล่องและสัมพันธ์โดยตรงกับการใช้งาน

ขั้นตอนการทดสอบ
1. เตรียมชิ้นงานทดสอบขนาด 25*40 cm.
2. นำชิ้นงานที่ได้เข้าเครื่องเพื่อทดสอบหาค่า
3. ผลที่ได้จากการทดสอบ
มาตรฐานอ้างอิง ISO 2758, ISO 2759 , TAPPI T 403 , ASTM D 744