การค้าระหว่างประเทศ และประเภทของการขนส่ง

การทำธุรกิจทุกประเภทนอกจากเรื่องของบรรจุภัณฑ์แล้ว ก็ต้องมีเรื่องของการขนส่งมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ โดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ สำหรับนักธุรกิจเชื่อว่าการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ คือสิ่งที่ทุกคนต้องการพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโตออกไป ดังนั้นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจก็คือระบบขนส่งทุกประเภท

การค้าระหว่างประเทศ คืออะไร

การค้าระหว่างประเทศ ( international trade ) หมายถึง การแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการระหว่างประเทศ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของภาครัฐบาล หรือเอกชนก็ได้ โดยผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ส่งไปขายมีมากมายหลายประเภท เช่น อาหาร เสื้อผ้า เครื่องสำอาง อะไหล่ เครื่องประดับ และอื่นๆ ซึ่งสินค้าที่นำไปขายในตลาดโลกนั้นเรียกว่า สินค้าส่งออก (export) และสินค้าที่นำมาจากตลาดโลก เรียกว่า สินค้านำเข้า (import) และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะต้องหีบห่อในบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานการส่งออก

การขนส่งและประเภทของการขนส่ง

การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายสินค้า บรรจุภัณฑ์ คน และสิ่งของต่างๆ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่งแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

1.การขนส่งทางบก

การขนส่งทางบก ได้แก่การขนส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นหัวใจหลักของการทำธุรกิจเกือบทุกประเภท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อยๆ ได้แก่ ทางรถยนต์หรือรถบรรทุก และการขนส่งทางทางรถไฟ ทั้งสองประเภทมีข้อดีข้อด้อยคล้ายๆกัน คือ  ความรวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการ เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง

2.การขนส่งทางน้ำ

การขนส่งทางน้ำ เหมาะสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก เครื่องจักร ยางพารา แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ  เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเล และ เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ

3.การขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศ เป็นประเภทการขนส่งที่ให้ความรวดเร็วมากที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายก็แพงมากด้วย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ และสินค้าประเภทนี้ก็ต้องบรรจุหีบห่อในกล่องกระดาษ หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าและเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออก

การขนส่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภท และการขนส่งทุกประเภทมีข้อดีข้อด้อย และเหมาะสมกับสินค้าที่แตกต่างกัน  ผู้ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบการขนส่งได้หลายประเภท โดยเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจและประเภทของสินค้า หรือเป็นบริษัทขนส่งที่มีระบบการจัดส่งที่ได้มาตรฐาน  มีการใช้บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ในการขนส่งที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับประเภทสินค้า อุปกรณ์ที่ใช้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การเลือกใช้พาเลทกระดาษเป็นวัสดุกันกระแทกในระบบขนส่ง เป็นต้น