การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป หรืออาหารปรุงสำเร็จพร้อมทาน ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสนองต่อความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ซึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบตามมาได้แก่ปริมาณขยะ เช่นแก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ  กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว เศษกระดาษจากกล่องบรรจุภัณฑ์ แม้จะมีการนำวัสดุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติมาใช้ในการผลิต แต่ลักษณะบรรจุภัณฑ์ก็ยังออกแบบได้ไม่ครอบคลุมเหมาะสมกับลักษณะของสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ จึงเป็นทางออกที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุด

ความสำคัญ ของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะหรือมลภาวะเท่านั้น แต่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในหลายๆด้าน ได้แก่

  • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ผลิตได้มากที่สุด
  • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบช่วยรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
  • บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและเป็นนวัตกรรมใหม่ๆช่วยสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า ทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่จดจำของลูกค้าได้ง่าย
  • การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ พร้อมกราฟิกที่มีความเหมาะสมสอดคล้องก้บลักษณะของสินค้า เช่น แก้วกาแฟ แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ หรือจานกระดาษ ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้

เส้นใยธรรมชาติ ที่นำมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์

เส้นใย หมายถึง วัสดุหรือสารใดๆที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เส้นใยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยประดิษฐ์ โดยส้นใยธรรมชาติที่มีการคิดค้นและวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มีมากมายหลายชนิดทั้งที่อยู่ระหว่างการทดลองและนำมาเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น เส้นใยจากกาบกล้วย  เส้นใยจากกาบไผ่  ชานอ้อย หรือเส้นใยจากใบสับปะรด  ซึ่งเส้นใยจาก

ธรรมชาติเหล่านี้เมื่อนำมาพัฒนาทำเป็นบรรจุภัณฑ์แล้ว สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันจะเห็นว่าการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จากวัสดุธรรมชาติ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยลดส่วนประกอบที่เกินความจำเป็นออกไป บรรจุภัณฑ์ยุคใหม่จึงมักจะได้รับการออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและใช้วัสดุน้อย  เช่น แก้วกระดาษ หรือแก้วกาแฟบางชนิด มีลักษณะบางและเบา ความคงทนอาจลดน้อยลงแต่มีการออกแบบกราฟิกและดีไซน์ให้มีความสวยงามโดดเด่นแทน ซึ่งเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  มีปัจจัยประกอบ 3 ประการได้แก่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่นแก้วกระดาษสามารถย่อยสลายได้ และบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้ ประการสุดท้ายสะดวกต่อการใช้งาน