การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ คืออะไร

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กล่องกระดาษ กล่องไปษณีย์ กระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เป็นส่วนประกอบสำคัญของธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ปัจจุบันการออกแบบและเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจทุกๆประเภท การออกแบบกราฟิกคือส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตรงใจของผู้บริโภค

บรรจุภัณฑ์ กับการออกแบบกราฟิก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามโดดเด่น มีลวดลายและลักษณะสัมพันธ์กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะช่วยเพิ่มมูลค่าทำให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น การออกแบบกราฟิก คือการสร้างสรรค์งานสิ่งพิมพ์ภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถสื่อสาร และมีผลทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค กระตุ้นความรู้สึกของกลุ่มลูกค้าให้ต้องการเป็นเจ้าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ และการออกแบบกราฟิกถือว่ามีความสำคัญต่อบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างมาก กราฟิกที่ออกแบบอยู่บนบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆมีบทความสำคัญ ดังนี้

1.กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า

กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม กล่องอาหาร กล่องกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ทำหน้าที่คล้ายสื่อที่ช่วยประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารข้อมูล สร้างคุณค่า เรียกร้องความสนใจ และสร้างความน่าเชื่อถือในคุณภาพของสินค้า ทำให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำและกลายเป็นลูกค้าประจำที่ภักดีต่อแบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์

2.การออกแบบกราฟิกช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้า

ลักษณะงานกราฟิกที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ จะสื่อความหมายให้รู้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์อะไร ใครเป็นผู้ผลิต โดยใช้ภาพและอักษรเป็นหลักในการสื่อสารและจัดองค์ประกอบ การใช้สีและลักษณะของตัวอักษรจะทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ว่า เป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค หรือเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทใด

3.การออกแบบกราฟิกแสดงรูปแบบเฉพาะของผลิตภัณฑ์

โดยทั่วไป ลักษณะและรูปทรงรวมถึงโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ มักจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตและใช้เครื่องจักรผลิตขึ้นมาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับคู่แข่งด้านการตลาดที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันมีมาก  เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเคริ่องดื่มที่มีลักษณะรูปทรงและโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน  ดังนั้นการออกแบบกราฟิกจึงมีหน้าที่สำคัญที่จะแสดงรูปแบบเพราะของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความเด้นชัดและมีความแตกต่างมากขึ้น

4.การออกแบบกราฟิกแสดงคุณสมบัติและสรรพคุณ ของสินค้า

งานออกแบบกราฟิกที่แสดงคุณสมบัติ สรรพคุณและวิธีใช้ของผลิตภัณฑ์ เปรียบเสมือนเป็นพนักงานขายสินค้า ซึ่งทำหน้าที่ขายสินค้าของตนเอง โดยการออกแบบกราฟิกจะจัดวาง ภาพประกอบ ข้อความรายละเอียด ตลอดจนตรารับรองคุณภาพและอื่น ๆ ให้ความชัดเจนถูกต้องต่อผู้บริโภค

ดังนั้น บรรจุภัณฑ์กับการออกแบบกราฟิกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นอกจากช่วยเพิ่มมูลค่า ทำให้สินค้าโดดเด่นน่าสนใจมากขึ้นแล้ว การออกแบบกราฟิกยังสร้างความน่าเชื่อถือ แสดงรูปแบบเฉพาะทำให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่ายขึ้น