การออกแบบฉลากและป้ายสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ สำคัญอย่างไร

กลยุทธ์ด้านการตลาดที่สำคัญ ก็คือทำการตลาดอย่างไรให้มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตน้อยที่สุด หน้าที่ด้านการตลาดจึงยึดหลักว่าผู้บริโภคจะพิจารณาซื้อสินค้าด้วยความพึงพอใจทั้งรูปลักษณ์และคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นการออกแบบฉลากและป้ายสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นตัวช่วยด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

การออกแบบฉลากและป้ายสินค้าบนบรรจุภัณฑ์

ฉลากและป้าย คือสิ่งพิมพ์ที่บ่งบอกลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือใช้ปิดบนบรรจุภัณฑ์เพื่อบ่งบอกแบรนด์ คุณประโยชน์ วิธีใช้และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์  การออกแบบฉลากและป้ายสินค้า ควรพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆต่อไปนี้

1.ชื่อและตราสินค้า (Brand) ลักษณะการออกแบบควรเลือกใช้ตัวอักษร เลือกสี ให้มีลักษณะเฉพาะและสัมพันธ์กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์  อ่านง่าย สวยโดดเด่นสะดุดตา ขนาดควรเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ เช่น แก้วกาแฟกระดาษ ถ้วยกระดาษ หรือจานกระดาษ ตราสินค้า ควรมีขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่หรือเล็กเกินไป

2.ข้อมูล (Information) โดยทั่วไปข้อมูลที่ระบุในฉลากสินค้าจะประกอบด้วย ประเภทสินค้า คุณลักษณะ สรรพคุณ การใช้งาน การดูแลรักษา ข้อควรระวัง กลุ่มผู้ใช้ที่เหมาะสม และประวัติสินค้า

3.ภาพประกอบหรือลวดลายบนบรรจุภัณฑ์  การออกแบบฉลากและป้ายสินค้าควรมีรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ภาพการผลิต การใช้สินค้า หรือภาพวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และบ่งบอกภาพลักษณ์ของแบรนด์

4.เครื่องหมาย หมายถึง เครื่องหมายที่ระบุบนฉลากหรือป้าย ต้องประกอบด้วยสัญลักษณ์การค้าหรือหน่วยงาน เครื่องหมายรับรองการค้า รหัสสินค้า บาร์โค้ช ในการออกแบบควรจัดวางแต่ละตำแหน่งอย่างเหมาะสมสวยงาม

ความสำคัญของการออกแบบฉลากและป้ายสินค้าบนบรรจุภัณฑ์

1.เพื่อบ่งชี้ให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องกระดาษ ถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ ซองกระดาษ หรือถุงกระดาษ นั้นคืออะไร

2.บ่งชี้ถึงผู้ผลิต ทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าและจดจำแบรนด์สนค้าได้เร็วขึ้น

3.การออกแบบฉลากและป้านสินค้า ยังบ่งบอกบุคลิกของตัวสินค้า เช่นการเลือกใช้ตัวอักษรในการเขียนชื่อสินค้า โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสินค้านั้นๆ

4.แสดงถึงคุณประโยชน์ของสินค้า ฉลากหรือป้ายสินค้าคือส่วนที่ใช้แสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับลูกค้า เช่น ปริมาณ  น้ำหนัก วิธีใช้ ส่วนผสม วันเดือนปีที่ผลิต ข้อควรระวัง และวิธีเก็บรักษาที่ถูกต้อง

ฉลากและป้ายสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ นอกจากมีหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลสินค้า ยังทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย โดยการติดป้ายหรือฉลากบนบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก ยังเป็นการทำให้สินค้ามียี่ห้อหรือแบรนด์ เป็นการสร้างภาพลักษณ์และทำให้จดจำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น