การออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษ คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ SME

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ความหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และความสำคัญของบรรจุภัณฑ์  ช่วยให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ SME ใช้ประโยชน์จากกล่องกระดาษ กล่องอาหาร แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ จานกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษในรูปแบบอื่นๆเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าและแบรนด์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืออะไร

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) คือการกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับตัวสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเสียหายจากการเคลื่อนย้าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับระบบขนส่ง และเพิ่มคุณค่าด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์

เพื่อนำเอาวัสดุ เช่น กระดาษ เยื่อกระดาษ ไม้ พลาสติก แก้ว และโลหะอื่นๆมาออกแบบเป็นเป็นภาชนะที่มีความสวยงาม แข็งแรง ได้สัดส่วนเหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท พาเลทกระดาษ และภาชนะอื่นๆ สำหรับการนำไปใช้ รวมทั้งสร้างพจน์ที่ดี ทำให้แบรนด์สินค้าได้รับความพึงพอใจจากผู้ซื้อ

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อธุรกิจ SME

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม  รวมทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ มีความสำคัญต่อธุรกิจ SME ในทุกๆด้าน ดังนี้

1.รักษาคุณภาพและปกป้องสินค้าจากการปนเปื้อน ทั้งจากฝุ่นละออง แมลง คน ความชื้นความร้อน แสงแดด และการปลอมปนอื่น ๆ

2.มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ เช่น กล่องกระดาษ ที่มีขนาดใหญ่สามารถจัดเก็บสินค้ารวมไว้ในที่เดียว หรืออำนวยความสะดวกในการขนส่ง ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าทำได้รวดเร็ว

3.ส่งเสริมด้านการตลาด ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและแบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้น

4.เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งตัวสินค้าและแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้กับธรกิจ SME โดยการออกแบบกที่มีการสื่อสารและให้ข้อมูลสินค้าลงบนกล่องกระดาษหรือกล่องผลิตภัณฑ์

5.สร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า ทำให้เป็นที่สนใจและจดจำได้ง่าย การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความสวยงาม และเหมาะสมสัมพันธ์กับตัวสินค้า  มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในทันทีโดยที่ลูกค้าไม่ได้มุ่งหวังในการซื้อสินค้ามาก่อน

6.ความสวยงามและคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ทำให้กำหนดราคาขายได้ง่ายขึ้น

ประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ในธุรกิจ SME

1.ถุงกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีหลายรูปแบบและหลายขนาด  ใช้บรรจุสินค้าได้หลายประเภท เช่น ถุงกาแฟ ถุงเสื้อผ้า  ถุงเครื่องสำอาง ถุงใส่เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ

2.กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นกล่องที่มีน้ำหนักเบาส่วนใหญ่จะทำหน้าที่ในการขนส่ง แต่เราก็สามารถออกแบบกล่องเพื่อนำไปใส่สินค้าเพื่อขายปลีกได้

3.ถังกระดาษ โดยจะใช้สำหรับการขนส่งเป็นหลัก และสินค้าที่นิยมบรรจุคือ สารเคมี เม็ดพลาสติก

4.ซองกระดาษหรับการบรรจุสินค้าที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง โดยการเลือกใช้ขนาดและชนิดของซองกระดาษจะขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า

5.กระป๋องกระดาษ เป็นบรรจุภัณฑ์รูปทรงกระบอก นิยมใช้บรรจุอาหารประเภทขนมขบเคี้ยว

การแข่งขันด้านการตลาดของธุรกิจ SME มีความรุนแรงไม่แตกต่างจากธุรกิจขนาดใหญ่ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ  การออกแบบกล่องกระดาษ และกล่องบรรจุภัณฑ์อื่นๆโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ คือจุดขายที่สามารถใช้สู้กับคู่แข่งขันด้านการตลาดได้