การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และการตระหนักรู้ของกลุ่มผู้บริโภค

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ทำให้แบรนด์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักหรือได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภค  การผลิตสินค้าคุณภาพเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ ในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วไปหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกของผุ้ประกอบการ

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้ หรือใช้บริการจากโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ  การเลือกใช้วัตถุดิบ จนถึงขั้นตอนการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ ออกมาให้ใช้บรรจุหีบห่อสินค้า สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญก็คือ ต้องศึกษาประเภทของบรรจุภัณฑ์กระดาษที่นิยมใช้ในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เช่น

1.กล่องกระดาษแข็งประเภทพับได้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้เหมาะสำหรับการใช้งานไว้แล้ว แต่ยังอยู่ในลักษณะเป็นแผ่นแบบราบ เมื่อต้องการนำออกมาใช้บรรจุสินค้าหรือสิ่งของ เพียงทากาวตามขอบข้างกล่องให้เรียบร้อย ก็สามารถบรรจุสินค้าแล้วทำการปิดฝากล่องได้ทันที กล่องกระดาษแข็งประเภทพับจะมี 2 รูปแบบได้แก่ กล่องกระดาษแบบถาดและแบบท่อ

2.กล่องกระดาษแบบคงรูป  เป็นกล่องที่ขึ้นรูปไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น กล่องกระดาษสำหรับใส่รองเท้า เป็นกล่องกระดาษแบบมีฝาครอบ ส่วนดีของกล่องแบบนี้ คือคงทนใช้งานได้นาน การออกแบบที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ยังช่วยเสริมคุณค่าของสินค้าและดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าได้ แต่เป็นมีราคาต่อหน่อยสูงกว่ากล่องกระดาษแข็งแบบพับได้

3.บรรจุภัณฑ์การ์ด เป็นกล่องกระดาษที่ประกอบด้วยแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติก ซึ่งมีทั้งแบบที่ขึ้นรูปแล้วและยังไม่ได้ขึ้นรูปโดยแนบหรือเชื่อมติดแผ่นกระดาษและแผ่นพลาสติกเข้าด้วยกัน โดยมีสินค้าแทรกอยู่ตรงกลาง

3.บรรจุภัณฑ์กระดาษแบบเคลือบหลายชั้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากในการใช้บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

4.กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะแข็งแรงช่วยป้องกันสินค้าให้ปลอดภัยแล้ว ยังสามารถการตระหนักรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

จากกระแสการอนุรักษ์และรณรงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคเปลี่ยนไป เช่น

1.ใส่ใจเรื่องสุขภาพ เห็นได้จากการเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรืออาหารพร้อมทานที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยสูง

2.เลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว หรือฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

3.เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องข้าว กล่องกระดาษ หรือกล่องอาหารปรุงสำเร็จที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

การตระหนักรู้ของกลุ่มผู้บริโภคเกี่ยวกับขยะบรรจุภัณฑ์และการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธีจนก่อให้เกิดปัญหามลพิษ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ในกล่องกระดาษ แก้วกระดาษ กล่องอาหารกระดาษ กล่องอาหารกระดาษที่สามารถอุ่นไมโครเวฟได้ ซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบหันมาใส่ใจและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกในการบรรจุหีบห่อสินค้ากันมากขึ้น