ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ กับระบบโลจิสติกส์

คำว่า “โลจิสติกส์” ในความเข้าใจของคนส่วนใหญ่รวมถึงผู้ประกอบการก็คือ ระบบการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ หรือกระจายสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภค  แต่เชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ในระบบโลจิสติกส์ การเข้าใจบทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบ

บทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์

สำหรับหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ขนส่ง จะเน้นด้านความสะดวกต่อการใช้งานและต้นทุน  โดยปรับเปลี่ยนวัสดุ ลดขนาด หรือเพิ่มขนาดกล่องสินค้า วัสดุกันกระแทก อย่างเช่น แผ่นกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ ให้เหมาะสมกับสินค้า  ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์โลจิสติกส์ แบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่

1.ทำหน้าที่ด้านการเก็บรักษา (storage support) ในระบบโลจิสคิกส์ บรรจุภัณฑ์จะทำหน้าที่ปกป้องสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหาย  และอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บหรือจัดวางสินค้าในขณะจัดส่งให้เป็นระเบียบ สามารถตรวจนับและตรวจสอบสินค้าได้ง่าย

2.ทำหน้าที่ด้านการขนส่ง (transport support) เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย

3.ทำหน้าที่ลดต้นทุน(cost reduction) ในการทำให้ประหยัดเนื้อที่ ทั้งเพื่อการเก็บรักษาและเพื่อการขนย้สยสินค้า เนื่องจากบรรจุภัณฑ์สามารถจัดวางเรียงทับซ้อน ทำให้ขนส่งได้ครั้งละมากๆ

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ กับการทำธุรกิจ

1.บรรจุภัณฑ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และการตลาดได้ การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจ

2.บรรจุภัณฑ์ มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ เนื่องจากสามารถเป็นสื่อโฆษณา ณ จุดขายปลีกให้เข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อได้โดยตรง ฉลากสินค้ายังแสดงชื่อเสียงของบริษัทผู้ผลิต ตราสินค้า คุณสมบัติ  สรรพคุณและวิธีการใช้สินค้าไว้อย่างชัดเจน

3.บรรจุภัณฑ์ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าและองค์กรได้ เช่น การเลือกใช้ กล่องกระดาษ พาเลทกระดาษ กระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ไหม่ได้หรือย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

4.องค์กรธุรกิจที่มีการการจัดการบรรจุภัณฑ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจ และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา

5.บรรจุภัณฑ์ที่ดีจะช่วยลดความเสียหายต่างๆ จากการระเหย การแตกหัก และการเสื่อมสภาพ ทำให้ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นจากลูกค้า

บทบาทของบรรจุภัณฑ์ต่อระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์ ก็เพื่อทำหน้าที่ปกป้องสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย การออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน นอกจากช่วยปกป้องสินค้าในกระบวนการขนส่งแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการขายได้อีกทางหนึ่งด้วย