ฉลากสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ด้านการตลาดที่ผู้ประกอบต้องรู้

ฉลากสินค้าหรือฉลากผลิตภัณฑ์ที่นำมาติดบนกล่องบรรจุภัณฑ์ ทั้งกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ  ถือว่ามีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์อย่างมาก  นอกจากทำให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้แล้ว  ฉลากสิ่งแวดล้อมยังเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่

ใช้สู้กับคู่แข่งขันได้เป็นอย่างดี

ฉลากสิ่งแวดล้อม สำคัญต่อการทำธุรกิจอย่างไร

ฉลากสิ่งแวดล้อม ( Eco-Labeling) เป็นฉลากที่มอบให้แก่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทุกขั้นตอนการผลิตรวมถึงการนำไปใช้แล้วมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าแบรนด์อื่นๆที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันหรือเป็นสินค้าประเภทเดียวกัน

ฉลากสิ่งแวดล้อมที่ติดไว้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องกระดาษรีไซเคิล กล่องกระดาษลูกฟูก ถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้านั้นเน้นคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีฉลากสิ่งแวดล้อมติดอยู่กับสินค้า ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย

ฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO

ฉลากสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO ที่ใช้ติดอยู่กับกล่องกระดาษลูกฟูก ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1.ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ( ISO 14024)

ฉลากประเภทนี้เป็นฉลากที่แสดงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยองค์กรอิสระเป็นผู้มอบให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด การมอบยึดหลักการประเมินผลสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 1 ที่ออกในประเทศไทยก็คือ “ฉลากเขียว”  ถือเป็นกลไกหลักที่ช่วยส่งเสริมการผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทนี้ เป็นฉลากที่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย  หรือผู้ส่งออก เป็นผู้บ่งบอกหรือแสดงค่าทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิต อาจจะแสดงในรูปของข้อความ หรือสัญลักษณ์ และรูปภาพ ไว้บนกล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องพิมพ์ออฟเซท และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่น การใช้พลังงานอย่างประหยัด และการนำกลับมาใช้ใหม่

3.ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 3 (ISO14025)

ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทนี้ เป็นฉลากที่แสดงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการแสดงข้อมูลโดยรวม มีหน่วยงานอิสระหรือองค์กรกลางในการทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะประกาศลงบนผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีฉลากทั้ง 3 ประเภทนี้ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ เช่นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท จึงเป็นสินค้าที่บ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง  กล่อง บรรจุภัณฑ์ การนำไปใช้  การแสดงค่าทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ หรือแม้แต่การแสดงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม แสดงถึงความจริงใจที่สามารถบ่งบอกความจริงให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบด้านการตลาดเปรียบเสมือนกลยุทธ์สำคัญของผู้ประกอบการที่มีทักษะความสามารถ