ธุรกิจ SME ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหามลพิษที่เกิดจากการกำจัดขยะ โดยเฉพาะขยะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มประเภทโฟมและพลาสติก ทำให้มีการรณรงค์และกำหนดนโยบายองค์กรสีเขียวเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก และสามารถย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจ SME ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจ SME เป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขยาดย่อม ที่มีบทบาทสำคัญต่อการอนุรักษ์และถือเป็นผู้นำด้านการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นองค์กรธุรกิจครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

  1. กลุ่มการผลิต ครอบคลุมการผลิตทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์เพื่อ

สิ่งแวดล้อมที่ถูกนำมาใช้มากที่สุด ได้แก่ กล่องกระดาษสำหรับบรรจุพืชผลและผลไม้  กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษลูกฟูก เยื่อกระดาษขึ้นรูป และแผ่นกระดาษลูกฟูก

  1. กลุ่มการค้า ครอบคลุมการค้าส่ง และการค้าปลีก ทั้งนำเข้าส่งออก หรือการค้าภายในประเทศ

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีบทบาทมากได้แก่บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น แก้วกาแฟกระดาษ  แก้วน้ำกระดาษ ถ้วยกระดาษ จานกระดาษ และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆสามารถเข้าไมโครเวฟได้

3.กลุ่มการบริการด้านต่างๆ ซึ่งกลุ่มนี้อาจมีบทบาทต่อการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกไม่มากนัก  เนื่องจากเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการบริการ

แม้ SME จะเป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่การดำเนินธุรกิจครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ มีการใช้บรรจุภัณฑ์ทุกขนาดและทุกรูปแบบ ทั้งการบรรจุหีบห่อและใช้ในการขนส่งเป็นจำนวนมาก เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทลูกฟูก เพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า เมื่อเป็นองค์กรที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ธุรกิจ SME จึงกลายเป็นผู้นำด้านการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างขององค์กรธุรกิจในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ธุรกิจ SME กับนโยบายองค์กรสีเขียว

SME เป็นธุรกิจที่มีความเป็นอิสระ มีเอกชนเป็นเจ้าของไ ม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของบุคคล หรือธุรกิจอื่น เป็นองค์กรขนาดย่อมมีพนักงานจำนวนไม่มากนัก ทำให้ระบบการบริหารมีขั้นตอนไม่มาก อำนาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับเจ้าของธุรกิจ การปฎิบัติตามนโยบายองค์กรสีเขียวเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และดำเนินงานตามกรอบของคณะกรรมการ เพื่อให้เกณฑ์มาตรฐานเป็นองค์กรสีเขียว จึงไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก

ปกติองค์กรธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่เริ่มสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง เริ่มต้นธุรกิจจะต้องผ่านปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งการมองหาตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การรักษาคุณภาพสินค้า และทำให้แบรนด์และผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า แต่ปัจจุบันเพียงผู้ประกอบการหรือองค์กรธุรกิจให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า ก็สามารถทำให้แบรนด์และสินค้าเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้แล้ว