บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก กับกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ผู้ประกอบการควรรู้

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เมื่อแปลความหมายตรงตัว ก็จะหมายถึงการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตกล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเลิกใช้บรรจุภัณฑ์เหล่านั้นก็สามารถย่อยสลายไปตามกาลเวลา และที่สำคัญไม่เป็นอันตรายต่อโลกหรือสิ่งมีชีวิตใด ๆที่อาศัยอยู่บนโลกกลมๆใบนี้

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก กับกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ผู้ประกอบการควรรู้

จากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดกิจกรรมรักษ์โลก ที่หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้กลุ่มผู้บริโภคปรับตัวตอบรับกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่บรรจุหีบห่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไม่เกิดปัญหาขยะหรือมลภาวะเป็นพิษ จากการกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าวัสดุจากธรรมชาติที่นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท พาเลทกระดาษ เยื่อกระดาษขึ้นรูป และบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่ต้องการสนองตอบความต้องการของสังคมและกลุ่มผู้บริโภค ถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่น่าสนใจ เช่น

1.การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่ออกแบบให้โดดเด่นมีเอกลักษณ์เหมาะสมกับตัวสินค้า สามารถสร้างการจดจำทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์สินค้าได้ง่ายขึ้น

2.สามารถนำบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกมากระตุ้นยอดขาย ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น นำบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกมาแลกซื้อสินค้าในราคาประหยัด

3.การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการ ทำให้แบรนด์สินค้าเป็นที่ยอมรับและสินค้าได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น

4.ฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ผู้ประกอบการได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าใช้แบรนด์และสินค้าเป็นอย่างดี

5.บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดต้นทุนการผลิตทำให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดราคาสินค้าเพื่อใช้สู้กับคู่แข่งทางด้านการตลาดได้

6.ช่วยให้แบรนด์สินค้าพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน จากการเลือกใช้บรรตจุภัณฑ์รักษ์โลกประเภท กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องอาหารอุ่นไมโครเวฟได้ หรือบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกชนิดอื่นๆ เพราะนอกจากจะตอบสนองต่อความต้องการด้านการใช้งานแล้วยังช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้กลายเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างยั่งยืนและยาวนาน

การออกแบบและเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ประเภทกล่องกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องข้าวกระดาษ หรือกล่องกระดาษสำหรับอาหารร้อนและเย็น คือกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาเรียนรู้แล้วนำมาเป็นจุดแข็ง เพื่อกระตุ้นยอดขายให้มีผลกำไรตามเป้าหมายที่ต้องการ