บรรจุภัณฑ์เครื่องมือทำการตลาด ของผู้ประกอบการ

กลยุทธ์ด้านการตลาด คือองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด หรือแม้แต่กิจการเจ้าของคนเดียวหรือผู้ค้าปลีก ก็ยังต้องนำกลยุทธ์ต่างๆมาปรับใช้เพื่อให้สามารถสู้กับคู่แข่งด้านการตลาดที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันกันได้ และกลยุทธ์สำคัญก็คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือทำการตลาด ของผู้ประกอบการในยุคนี้

ความหมายและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุใดๆ ที่นำมาใช้สำหรับห่อหุ้ม ป้องกัน ลำเลียง จัดส่ง และนำเสนอสินค้า ตั้งแต่วัตถุดิบถึงสินค้าที่ผ่านการผลิต ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้ใช้หรือผู้บริโภค หน้าที่และประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ คุ้มครองป้องกันตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ให้สินค้าเสียรูปแตกหัก ทำหน้าที่เป็นฉลากแสดงข้อมูลรายละเอียดของสินค้า สร้างความน่าสนใจ เป็นการส่งเสริมการขายและเพิ่มยอดขาย สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มยัง ทำหน้าที่รักษาคุณภาพของสินค้าให้เก็บไว้ได้นานอีกด้วย

บรรจุภัณฑ์เครื่องมือทำการตลาดของผู้ประกอบการ

จากความหมายและประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการที่เห็นโอกาสเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ทำการตลาด ซึ่งองค์ประกอบสำคัญในการวางแผนด้านการตลาด ได้แก่

1.การกำหนดขอบเขตของการดำเนินงาน จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนสำหรับการปฏิบัติงานที่มีส่วนข้องเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์อย่างชัดเจน เช่น วางแผนออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับช่วงเทศกาล หรือวาระโอกาสสำคัญ เพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญของฝาก ในวาระโอกาสหรือในเทศกาลต่างๆ

2.กลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมทั้งกำหนดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์และผลิตภัณฑ์

3.เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน เมื่อนำบรรจุภัณฑ์มากำหนดเป็นเครื่องมือหรือกลยุทธ์ด้านการตลาด ผลลัพธ์ที่ได้ต้องสามารถสู้กับคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้าและบริการประเภทเดียวกันได้ เพราะบางครั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าหรือเหมาะกับช่วงวาระโอกาส อาจทำให้สินค้ามีต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้นเมื่อนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ต้องทำแล้วได้ประโยชน์หรือทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

4.การใช้เป็นสื่อในการให้ข้อมูลสินค้า โดยจัดทำฉลากสินค้าที่มีรายละเอียดของสินค้า และรายละเอียดของแบรนด์ติดไว้ที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้เกิดการจดจำ หรือทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ เช่น ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าออร์แกนิค  เป็นสินค้าฉลากเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค

  1. สร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์หรือผลิต เช่น สร้างและออกแบบบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มีเอกลักษณ์เฉพาะ คู่แข่งไม่สามารถทำลอกเลียนแบบได้ง่าย

กระแสอนุรักษ กำลังมาแรง  บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ คือเเครื่องมือทำการตลาด ของผู้ประกอบการ สำหรับคนที่กล้าปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้ก้าวตามทันความเปลี่ยนแปลง ก็สามารถประสบความสำเร็จสร้างยอดขายและมีผลกำไรตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน