มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก คืออะไร

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเป็นอย่างมาก กล่องกระดาษลูกฟูก ถือเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่จำเป็นสำหรับสินค้าเกือบทุกประเภท  เมื่อผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องใช้กล่องกระดาษในการบรรจุหีบห่อ ทำให้มีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟุกออกมามากมายและหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้โรงงานผลิตมีแนวทางในการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ  จึงมีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก.ขึ้นมา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คืออะไร

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. หมายถึง ข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม

ปัจจุบันสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กำหนดเป็นมาตรฐานให้ถือปฎิบัติเป็นแนวทางในการผลิตมีมากกว่า 2000 เรื่อง ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายประเภท ได้แก่ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งก่อสร้าง รวมถึงการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือกล่องกระดาษลูกฟูกและอื่นๆ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก คืออะไร

จากความหมายของ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่หมายถึงข้อกำหนดหรือแนวทางในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ  “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก” จึงหมายถึง เอกสารที่เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่เกี่ยวกับแนวปฎิบัติ สำหรับผู้ผลิตหรือโรงงานผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก  มีเนื้อหาประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1.ขอบข่าย เป็นการกำหนดให้ผู้ผลิตรู้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ นี้ครอบคุมการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกชนิดใด และไม่ครอบคุมการผลิตกระดาษลูกฟูกชนิดใด

2.บทนิยาม หรือความหมายที่ใช้ในมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก

3.มิติ หมายถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับ  ความกว้าง ความยาว ความสูงของกล่อง

  1. วัสดุและการผลิต เป็นการกำหนดวัสดุที่นำมาผลิตและกระบวนการผลิต

5.คุณลักษณะ การผลิตต้องมีความเรียบร้อยไม่มีลักษณะข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ในเอกสาร

6.เครื่องหมายและฉลาก เป็นการกำหนดให้การผลิตมีเครื่องหมาย แสดงไว้อย่างชัดเจนถูกต้อง เช่น มีตัวเลข มีตัวอักษร หรือเครื่องหมายต่างๆตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการผลิตฯ

7.การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน  เป็นการดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบมีข้อบกพร่องหรือมีตำหนิเกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

8.การทดสอบ หมายถึงการส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาทำการตรวจสอบและทดสอบในห้องปฎิบัติการ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทดสอบหลายขั้นตอน

ประโยชน์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก ที่มีต่อผู้บริโภค

1.ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ

2.สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้

3.ในกรณีที่ชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ทดแทนกันได้

4.วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ

5.ได้สินค้าคุณภาพดีขึน้ ในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน

นอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก จะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ยังมีเป็นประโยชน์สำหรับผู้ผลิตช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพสมํ่าเสมอ และยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ