10 วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย  รวมไปถึงการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี ทำให้เกิดปัญหามลพิษและภาวะโลกร้อน จนทำให้เกิดกระแสรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ และ 20 วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปนี้ แม้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ก็มีผลต่อผู้ประกอบหากสามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สนองต่อความต้องการของสังคมส่วนรวม

10 วิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม

1.ใช้ประโยชน์จากกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช้แล้ว โดยสามารถนำมาเช็ดกระจกให้สะอาดและใสแจ๋วได้ การนำกระดาษหนังสือพิมพ์มาใช้ประโยชน์ทำให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น

2.หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ย่อยสลายช้าหรือไม่สามารถย่อยสลายได้ โดยปรับเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เช่น โรงพยาบาลรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการพกถุงผ้าไปใส่ยาแทนถุงพลาสติก

  1. หลีกเลี่ยงการซื้ออาหารสดที่มีการบรรจุ หรือแพ็คในกล่องโฟม เพราะจะเป็นการเพิ่มปริมาณขยะ ทำให้มีปริมาณมากขึ้น และเป็นปัญหาต่อการกำจัดขยะ

4.เลือกซื้อสินค้าหรืออาหารสด เช่น หมู ไก่ ปลา ผัก ผลไม้ จากตลาดสดแทน การซื้อในเปอร์มาร์เก็ตเพราะสินค้าส่วนหนึ่ง บรรจุ  หรือห่อ ด้วยพลาสติกและโฟม

5.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนหรือในชีวิตประจำวันที่ซื้อเติมใหม่ได้ เพื่อเป็นการลดขยะจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรืออื่นๆ

6.ลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3R คือ Reuse  Recycle และ Reduce ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เลือกซื้อสินค้าที่บรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ หรือเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้นำใช้ประโยชน์อื่นๆได้ เช่น ใช้ปลูกต้นไม้  ใช้เป็นกระปุกออมสินของเด็ก หรืออื่นๆ

7.เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ป้ายฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร์ 5 มาตรฐาน

8.มีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อม เช่น คัดแยกขยะภายในครัวเรือน ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในการลดปัญหาโลกร้อน

9.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเลือกใช้สินค้าที่หีบห่อหรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเท่านั้น

10.เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์สินค้า ที่มีกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้บริโภคนำบรรจุภัณฑ์เก่ามาแลกซื้อสินค้าใหม่ในราคาที่ถูกลง  หรือ คืนกำไรและส่วนแบ่งจากราคาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตามกระแสการอนุรักษ์และกำจัดขยะที่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้ง 10 ข้อ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั้งทางตรงและทางอ้อม หากเรียนรู้และปรับเปลี่ยนการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง บรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ กล่องลูกฟูก  บรรจุภัณฑ์กระดาษ หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูป ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ภายในระยะเวลาสั้นๆก็จะช่วยให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์สังคมและเป็นตัวเลือกในลำดับแรกๆของผู้บริโภคอีกด้วย