3 ประเภทของบรรจุภัณฑ์ อิทธิพลของสี และการใช้สีในการตกแต่ง

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ใช้บรรจุหีบห่อสินค้าแบ่งได้หลายประเภท อย่างเช่น กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในแง่มุมของผู้ประกอบการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่อะไร บทความนี้มีคำตอบ

3 ประเภทของบรรจุภัณฑ์

 1. บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มชั้นแรกและสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง มีลักษณะเฉพาะหน่วยโดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value) และทำหน้าที่ปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรง
 2. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่ทำหน้าที่ในการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นในไม่ให้ได้รับแรงกระแทกจากภายนอก วัตถุประสงค์คือ ป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยจาก ความชื้น ความร้อน แรงกระแทก และช่วยอำนวยความสะดวกแก่การขายปลีก เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องกระดาษแข็งที่บรรจุสินค้าจำนวน 6 หน่วย หรือ 12 หน่วย
 3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Outer Package) หมายถึง บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ป้องกันหรือบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อการขนถ่ายสินค้ ซึ่งผู้บริโภคจะไม่ค่อยได้สัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้โดยตรง เช่น หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษลูกฟูก หรือกล่องกระดาษแข็งขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน และมีรายละเอียดภายนอกที่บ่งยบอกเพียงข้อมูลที่จำเป็นต่อการขนส่งเท่านั้น

อิทธิพลของสีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำหรับสีที่นำมาใช้ในการออกแบบ ตามหลักจิตวิทยาสีแต่ละสีจะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกัน ส่วนอิทธิพลของสีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในแต่ละด้าน มีดังนี้

อิทธิพลทางด้านขนาด

 • สีอ่อน (Light Value) ทำให้ผลิตภัณฑ์แลดูใหญ่ขึ้น
 • สีเข้ม (Dark Value) ทำให้ผลิตภัณฑ์แลดูเล็กลง

อิทธิพลทางด้านน้ำหนัก

 • สีอ่อนหรือสีร้อน (Worm Value) ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูเบา
 • สีเข้มหรือสีเย็น (Cool Value) ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูหนัก

อิทธิพลทางด้านความแข็งแรง

 • สีร้อน ทำให้เกิดความรู้สึกว่าแข็งแรงมาก
 • สีเย็น ทำให้เกิดความรู้สึกว่าบอบบางกว่า

การใช้สีในการตกแต่งหีบห่อ

องค์ประกอบสำหรับการเลือกใช้สีในการตกแต่งหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและแครื่องดื่ม สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องนำมาพิจารณาในการเลือกใช้สี ได้แก่

 1. ขอบเขตของสีที่ใช้บนหีบห่อบรรจุ เมื่อนำมาใช้ด้วยกันแล้วควรจะประกอบกันและเข้าใจกันได้ หรือเป็นสีคู่กันได้
 2. การใช้สีต้องดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากที่สุด
 3. การเลือกใช้สีต้องเหมาะกับค่านิยมของผู้บริโภค และสอดคล้องหรือเกี่ยวกับประเภทของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ
 4. ขอบเขตของสีที่เลือกใช้ สามารถทำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจตราสินค้าได้ และขอบเขต การใช้สีที่เลือกมาใช้ในลักษณะซ้ำๆ กันต้องมีผลต่อการจัดจำหน่ายและการโฆษณา
 5. สีที่นำมาตกแต่งบรรจุภัณฑ์ต้องทำให้หีบห่อได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและผู้ขายปลีก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือการเลือกใช้กล่องกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก หรือ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ล้วนมีผลหรือมีอิทธิภลต่อผลประกอบการทั้งสิ้น ผู้ประกอบหรือผู้บริหารเพียงทำความเข้าใจประเภทของบรรจุภัณฑ์ รู้อิทธิพลของสี และการเลือกใช้สีในการตกแต่ง ถือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง