7 เทคนิค สำหรับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

การสร้างแบรนด์สินค้าที่พร้อมส่งออก นอกจากเรื่องของคุณภาพ และประเภทของสินค้าที่ต้องตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศได้แล้ว การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกก็คือหัวใจสำคัญของธุรกิจ นอกจากเป็นบรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษลูกฟูกหรือ เยื่อกระดาษขึ้นรูป ที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย บรรจุภัณฑ์ควรเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านนั้นๆได้ด้วย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าส่งออกมีหลายรูปแบบ หากแบ่งออกเป็นประเภท จะได้ 3 ประเภทใหญ่ๆได้แก่

1.บรรจุภัณฑ์ที่แบ่งตามกายภาพของของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าทนทาน หรือสินค้าที่ไม่ทนทาน

2.แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น สินค้าอุตสาหกรรม และ สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภัณฑ์ที่เราคุ้นเคย  เช่น กล่องข้าว หรือบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มหลากหลายรูปแบบ

3.ตามพฤคิกรรมการซื้อขายของลูกค้า เช่น ซื้อปลีก หรือหรือเป็นแพ็คหรือซื้อทั้งหีบห่อ

เทคนิคและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก สำหรับเทคนิคการออกแบบหากพิจารณาด้านวัสดุและโครงสร้าง มีหลักในการออกแบบ 7 ประการ ดังนี้

1.ควรออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ มีความแข็งแรงเพียงพอสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายจากการกระแทก กล่องกระดาษลูกฟูก หรือ วัสดุกันกระแทกรูปแบบต่างๆควรออกแบบให้มีความแข็งแรงและทนทานเป็นพิเศษ

2.การออกแบบต้องคำนึงถึงขนาดของบรรจุภัณฑ์ และปริมาตรของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ออกแบบให้มีรูปลักษณะ และการใช้งานที่เหมาะสมกับสภาวะในต่างประเทศ

3.พิจารณาสภาวะของคลังสินค้าและการเก็บรักษาระหว่างการขนส่ง ตลอดจนวิธีการลำเลียงสินค้า ณ ประเทศปลายทาง

4.การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้าและสอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคในประเทศต่างๆ เช่นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ควรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือสามารถย่อยสลายได้

5.เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ออกแบบให้มีความ ทันสมัยและช่วยลดความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งระหว่างประเทศ

6.หากเป็นการจัดส่งทางอากาศ ต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างชาติ และควรเป็นภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเท่านั้น

7.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของภาชนะบรรจุที่นิยมใช้กับการขนส่งระหว่างประเทศ   เพื่อออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นภาชนะบรรจุที่มีนํ้าหนักเบา ลังไม้ยึดด้วยตะปู เป็นภาชนะที่ได้รับความนิยมสำหรับการขนส่งทางเรือ  ถังกระดาษถังที่ผลิตด้วยกระดาษได้รับความนิยมอย่างมากในการส่งออกสินค้า เป็นต้น

เทคนิคเหล่านี้ ช่วยให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกเป็นบรรจุภัณฑ์คุณภาพ ที่ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะการขนส่งหรือทำให้เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด แต่บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดรวมถึงเยื่อกระดาษขึ้นรูปหรือ กระดาษรังไข่ (pulp mold) มีส่วนทำให้สินค้าของเราน่าสนใจซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้เช่นกัน