ความต้านทานการบิดงอ-Bending Stiffness

ความต้านการบิดงอ (Bending Stiffness) ก็คือ ค่า แรงคู่ควบ หรือ โมเมนต์ดัด M มีหน่วยเป็น kgf-m ต่อค่า EI/L มีหน่วยเป็น kgf-cm ซึ่งค่า EI/L ก็คือ ความสามารถในการต้านทานมิให้โครงสร้างเกิดการดัดตัว θ เนื่องแรง M ที่เกิดขึ้นอันจะทำให้เกิดการเสียรูปเนื่องจากแรงดัดนั่นเองครับ เป็นการทดสอบเพื่อดูพฤติกรรมการแปรรูปของวัสดุหลังจากทำการดัดโค้ง โดยพิจารณาดูว่าที่ผิวด้านนอกของชิ้นทดสอบตรงบริเวณที่ทำการดัดโค้งเกิดรอยแตกขึ้นหรือไม่

ขั้นตอนการทดสอบ

มีกระบวนการทดสอบว่าผ่านการทดสอบเกี่ยวกับ กระดาษลูกฟูก หรือ ผิวกระดาษนั้นมีการรองรับการดัดโค้งได้ดี ขั้นตอนการทดสอบ ดังนี้
1. ตัดชิ้นทดสอบขนาด 10*50 cm.
2. นำชิ้นงานที่ได้มาทำการทดสอบเพื่อหาค่าโดยเข้าเครื่องกระบวนการ 4 Point
มาตรฐานอ้างอิง ISO 5628

3.กระดาษที่ได้ใส่เข้ายังตัวประคอง วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate) ตามแนวตั้งของลอนลูกฟูก เพื่อหาค่าชิ้นงาน มาตรฐานการทดสอบ ISO 03037,TAPPI T 811, JIS Z 0401