ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก

ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก หมายถึง ความสามารถของกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องจนกระดาษลูกฟูกนั้นเสียรูปหรือรับแรงกดต่อไปอีกไม่ได้ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) หรือกิโลกรัมแรง (kgf0) มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียงซ้อน (ใช้คำนวณจำนวนชั้นของการเรียงซ้อนที่กล่องจะสามารถรองรับได้)

ขั้นตอนการทดสอบ
1. วางชุดชิ้นทดสอบบนแทน (LOWER PLATE)เพื่อทำการทดสอบหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานอ้างอิง ASMTM D 642, TAPPI T804