ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก-Compression Strength

ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก (Compression Strength) หมายถึง ความสามารถของกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องจนกระดาษลูกฟูกนั้นเสียรูปหรือรับแรงกดต่อไปอีกไม่ได้ มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) หรือกิโลกรัมแรง (kgf0) มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการเรียงซ้อน (ใช้คำนวณจำนวนชั้นของการเรียงซ้อนที่กล่องจะสามารถรองรับได้)

หรือกล่าวได้ว่าคือ การทดสอบกระดาษลูกฟูกว่าทนต่อการเรียงซ้อนของกล่อง ไม่ให้เกิดการเสียรูป ขั้นตอนการทดสอบความต้านทานต่อแรงกดในทิศทางต่างๆนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความสามารถในการรับน้ำหนักการซ้อนทับของกล่อง ว่ารองรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหน หรือถ้าเป็นการทดสอบโดยตรง ก็จะเป็นการใช้เครื่อง Box Compression Tester (BCT) ในการทดสอบความต้านทานแรงกดของกล่องเลย แต่ถ้าเป็นการทดสอบด้วยเครื่อง Crush จะเป็นการทดสอบตั้งแต่กระดาษ ที่จะนำมาทำเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกเลย และใช้ตัวอย่างที่น้อย และขนาดเล็กกว่าการทดสอบ BCT

ขั้นตอนการทดสอบ
1. วางชุดชิ้นทดสอบบนแทน (LOWER PLATE)เพื่อทำการทดสอบหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานอ้างอิง ASMTM D 642, TAPPI T804