ความต้านแรงกดของลอนลูกฟูก-Flat crush resistance

ความต้านแรงกดของลอนลูกฟูก (Flat crush resistance) เป็นการทดสอบความสามารถของลูกฟูกในแผ่นลูกฟูกผ่านขั้นตอนในการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักกดทับและกันกระแทกได้ดี มีหน่วยเป็น กิโลแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm2) ความสัมพันธ์กับความสามารถในการรับน้ำหนักกดทับและการป้องกันการกระแทก โดยใช้แผ่นทดสอบ ชี้บอกถึงความเหนียวหรือคุณภาพของกระดาษ

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบด้วยเครื่องตัด (Flat crush cutter) ได้ขนาดชิ้นทดสอบ 32.25 ตารางเซนติเมตร
2. วางชิ้นทดสอบลงบนแท่นล่าง (Lower Plate) ซึ่งจุดที่วางชิ้นทดสอบต้องอยู่บริเวณกึ่งกลางของ Lower Plate เพื่อหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานอ้างอิง ISO 3035, TAPPI T 808

3.เตรียมชิ้นงานทดสอบขนาด 25*40 cm.
4.นำชิ้นงานที่ได้เข้าเครื่องเพื่อทดสอบหาค่า
5.ผลที่ได้จากการทดสอบ มาตรฐานอ้างอิง ISO 2758, ISO 2759 , TAPPI T 403 , ASTM D 744