ความต้านแรงกดวงแหวน-Ring Crush Resistance

ความต้านแรงกดวงแหวน (Ring Crush Resistance) ความสามารถของกระดาษในการรับแรงกดที่กระท้าลงมาในแนวเดียวกับระนาบของกระดาษ จนขอบกระดาษหัก มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) หรือ กิโลกรัมแรง (Kgf) ค่าความต้านแรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเครื่องจะมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงกด หรือ ความแข็งแรงในการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษ ซึ่งกดจนกระดาษหักยุบตัวลง ความต้านทานแรงกดวงแหวนของกระดาษในแนวขวางเครื่องจักร (Ring Crush CD) เป็นคุณภาพกระดาษที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการต้านทานแรงกด กล่อง (Box Compression Strength/Test) ซึ่งเป็นคุณภาพที่จําเป็น ต่อการกองเก็บเคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าบรรจุกล่องลูกฟูก

ขั้นตอนการทดสอบ
1. ตัดชิ้นทดสอบขนาด152.4*12.7 มม. ด้วยเครื่อง Die cutter
2. สอดชิ้นทดสอบลงในอุปกรณ์ Ring crush fixture ให้เป็นรูปวงแหวน
3. วางชุดชิ้นทดสอบบนแทน (LOWER PLATE) เพื่อทำการทดสอบหาค่าชิ้นงาน
มาตรฐานการทดสอบ TAPPI T818 , TAPPI T 822