ธุรกิจยุคใหม่ สินค้าและบริการต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เน้นทานอาหารออร์แกนิค ทานพืชผักตามฤดูกาลเพื่อป้องกันปัญหาสารพิษตกค้าง นักธุรกิจที่สามารถปรับตัวตามทันความเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือกล่องกระดาษลูกฟู  เยื่อกระดาษขึ้นรูป ที่ได้จากวัสดุธรรมชาติมีคุณสมบัติในการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ก็จะเป็นจุดขายทำให้สินค้าและบริการตอบโจทย์สังคมและเป็นที่จดจำของกลุ่มลูกค้า

สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ความหมายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก็คือ สินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกขั้นตอนของการผลิต เริ่มจากจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การใช้งาน การจัดการซากหลังจากใช้งาน “น้อยกว่า” เมื่อเทียบกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน

ตัวอย่างสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สินค้าที่มีส่วนประกอบหลักๆเป็นสารสกัดจากพืชสมุนไพรออร์แกนิค เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริม ผลไม้ตามฤดูกาลที่ไม่ได้ใช้สารเร่ง ผักที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีน์ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท กล่องกระดาษลูกฟู  เยื่อกระดาษขึ้นรูป แผ่นกระดาษลูกฟูก ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ธุรกิจบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ธุรกิจบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง งานบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงให้บริการ และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ “น้อยกว่า” เมื่อเทียบกับการให้บริการอื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน

ตัวอย่างธุรกิจการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การขนส่งสินค้าหรือระบบโลจิสติกส์ (Logistics) โดยการเลือกใช้อุปกรณ์กันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่น พาเลทกระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก ในการเคลื่อนย้ายสินค้า

คุณสมบัติของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต

2.ลดการใช้ทรัพยากร เช่น ใช้กล่องกระดาษลูกฟูก แผ่นกระดาษลูกฟูก หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆที่ทำจากเยื่อกระดาษ Recycle

3.ระหว่างการผลิตมีการควบคุมการใช้สารอันตราย หรือในกระบวนการผลิตเน้นใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยหรือไม่มีพิษ

4.เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาหรือใช้วัสดุน้อย เช่น ใช้กล่องกระดาษ แก้วกระดาษ แก้วกระดาษ หรือ เยื่อกระดาษขึ้นรูป

5.มีระบบขนส่งและจัดจำหน่ายที่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

6.ธุรกิจอุปโภคบริโภค เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

7.มีระบบการจัดการขยะ หรือกำจัดทิ้งโดยนำพลังงานมาใช้ได้

การธุรกิจยุคใหม่ นอกจากสินค้าและบริการต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ จะสร้าง Connection กับคู่ค้า บริษัทขนส่ง ระบบโลจัสติก หรือโรงงานผลิตกล่องกระดาษที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลือกใช้อุปกรณ์และวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมเช่นเดียวกัน