ธุรกิจ SME สินค้าคุณภาพ บรรจุภัณฑ์โดดเด่น สินค้าขายดี มีแต่กำไร

ยุคนี้ใครก็ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของธุรกิจที่มีสินค้าเป็นของตนเอง  ทำให้มีธุรกิจ SME ใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมาย ผู้ประกอบการที่มีทักษะมีความสามารถในการศึกษาเรียนรู้และปรับตัวตามทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น เพื่อสร้างความแตกต่างทำให้สินค้ามีความน่าสนใจ ก็สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจได้ไม่ยาก

ธุรกิจ SME คืออะไร

SME มาจากคำว่า Small and Medium Enterprise หมายถึง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมย่อม เป็นธุรกิจที่มีการบริหารจัดการและดำเนินการครอบคลุมกิจการ 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1.การผลิต (Product Sector) ครอบคลุมทั้ง การผลิตในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และเหมืองแร่

2.การค้า (Trading Sector) ดำเนินการครอบคลุมทั้งรูปแบบค้าส่ง (Wholesale) และการค้าปลีก (Retail)

3.การบริการ (Service Sector)

ธุรกิจ SME  เป็นธุรกิจที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายซึ่งเรียกว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 สำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้จำแนกขนาดของธุรกิจ SME ว่ากิจการใดเป็นกิจการขนาดกลาง กิจการใดเป็นกิจการขนาดย่อม ได้แก่การวัดจากมูลค่าชั้นสูงของทรัพย์สินถาวร และการวัดจากจำนวนการจ้างงาน ได้แก่

  • กิจการที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน สองร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน สองร้อยคน
  • กิจการค้าส่ง ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน หนึ่งร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน ห้าสิบคน
  • กิจการค้าปลีก ที่มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน หกสิบล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน สามสิบคน

บทบาทและความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อธุรกิจ SME

การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรียกกันว่าธุรกิจ SME มีข้อดีก็คือ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินทุนส่วนตัวและการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนั้นยังเป็นประเภทธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากองค์กรภาครัฐ โดยผลิตภัณฑ์ของ SME มักเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว เช่น เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือสินค้าที่มีอยู่ในท้องถิ่น อาจนำมาต่อยอดหรือเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับตัวสินค้า หรือทำให้สินค้ามีความแปลกแตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อธุรกิจ SME จึงไม่ใช่เพียงใช้บรรจุหีบห่อ ใช้เป็นวัสดุอำนวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษ กระดาษลูกฟูก พาเลทกระดาษ และบรรจุภัณฑ์อื่นๆเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นจากการขนย้ายเท่านั้น  แต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะที่โดดเด่นนอกจากทำให้สินค้ามีความแปลกแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยัง ทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำของกลุ่มลูกค้าอีกด้วย