บรรจุภัณฑ์และการบรรจุสินค้าเกษตรกรรม

ปัจจุบันพืชผักผลไม้เป็นธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งในแง่ของการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ซึ่งปัญหาที่พบมากในธุรกิจประเภทนี้ก็คือ ความเสียหายของพืชผักและผลไม้ในขั้นตอนการขนส่ง เนื่องจากผักและผลไม้เป็นสินค้าที่บอบช้ำและเน่าเสียได้ง่าย บรรจุภัณฑ์และการบรรจุหีบห่อจึงเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับสินค้าประเภทนี้

ปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์และการบรรจุสินค้าเกษตรกรรม

ปัญหาของผู้ประกอบการที่พบระหว่างขนส่งสินค้าเกษตรกรรม ก็คือคุณภาพของพืชผักและผลไม้ที่เสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้

1.ปัญหาพืชผักผลไม้ถูกกดทับ ซึ่งสาเหตุใหญ่เกิดจากการหีบห่อที่ไม่ถูกต้องหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สัมพันธ์กับสินค้า  ซึ่งปัญหานี้หากเลือกใช้กล่องกระดาษ หรือกล่องกระดาษลูกฟูก ที่ออกแบบสำหรับพืชผักหรือผลไม้แต่ละประเภทแต่ละชนิดโดยเฉพาะ ก็จะช่วยลดและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ลงได้

2.ปัญหาการกระแทก  หมายถึงความเสียหายจากการขนส่ง เช่น การโยน การเคลื่อนย้าย ซึ่งสาเหตุสำคัญเกิดจากกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรง เมื่อถูกกระแทหรือตกกระแทกพื้นทำให้ผักผลไม้เสียหายหรือเน่าเสียจากรอยช้ำจากการกระแทก แนวทางการแก้ปัญหา คือการเลือกใช้กล่องกระดาษหรือกล่องกระดาษลูกฟูกที่มีความหนา หรือเป็นกล่องกระดาษที่ถูกออกแบบสำหรับพืชผักหรือผลไม้ชนิดนั้นโดยเฉพาะ

3.ความเสียหายที่เกิดจากการสั่นสะเทือนระหว่างขนส่ง เป็นปัญหาที่ เกิดจากการสั่นสะเทือนของพาหนะที่ใช้ขนถ่าย ระหว่างการขนส่ง ทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างผัก ผลไม้ด้วยกัน หรือ การเสียดสีระหว่างผัก ผลไม้กับบรรจุภัณฑ์ ก่อให้เกิดรอยช้ำ

การเลือกบรรจุภัณฑ์และการบรรจุสินค้าเกษตรกรรม

สำหรับการบรรจุหีบห่อสินค้าเกษตรกรรมด้วยบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับพืชผักผลไม้แต่ละชนิดแต่ละประเภท เพื่อป้องกันความเสียหายจากการสั่นสะเทือน การกระแทก และถูกกดทับ ต้องพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้เป็นส่วนประกอบ

1.เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะตามธรรมชาติของผลิตผล เช่น ถ้าผลิตผลมีขนาดใหญ่ก็ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงกว่าผลิตผลขนาดเล็ก  เลือกจากขนาดและรูปร่างของผลิตผล

2.เลือกจากลักษณะอุณหภูมิ การลดหรือเพิ่มอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผัก ผลไม้ ในระหว่างการขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งที่ต้อง ใช้เวลานานอย่างการส่งออกไปต่างประเทศ  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะต้องมีลักษณะเอื้ออำนวยต่อลักษณะภูมิอากาศด้วย

3.เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องการสูญเสียน้ำ  ผักและผลไม้ส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบเป็นน้ำและเกิดการสูญเสียน้ำได้ง่าย การออกแบบและเลือกใข้บรรจุภัณฑ์ควรมีลักษณะพิเศษ คือการเก็บรักษามี ความชื้นต่ำ หรือการเคลือบด้วยพลาสติก เพื่อรักษาความชื้น

4.บรรจุภัณฑ์ที่เอื้ออำนวยต่อการใช้สารบางชนิด เนื่องจากผลไม้บางชนิดต้องบ่มให้สุกก่อนการจำหน่าย อาจต้องใช้สารที่ทำให้สุกตามกำหนดเวลา ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้ต้องเอื้ออำนวยต่อการใช้สารเหล่านี้ด้วย เช่น เป็นกล่องกระดาษลูกฟูก ที่มีความหนาและทนทาน

การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ หากเลือกรูปแบบและลักษณะให้เหมาะสมสัมพันกับสินค้า นอกจากรักษาคุณภาพของสินค้าแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทำให้ลูกค้าไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าทุกชนิดที่เป็นแบรนด์ของเรา