สาระน่ารู้ “บรรจุภัณฑ์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม”

บรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม เช่น แก้วกระดาษ กล่องข่าว หรือถ้วยกระดาษ เพราะนอกจากให้ความสะดวกสบาย  ไม่จำเป็นต้องนั่งทานที่ร้านสามารถเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ หรืออาหารพร้อมทานมานั่งทานบนรถขณะเดินทาง  หรือทานที่สำนักงานโดยไม่ต้องเก็บล้างหรือทำความสะอาด ซึ่งความสะดวกสบายเหล่านี้ ส่งผลกระทบและเป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อมทำให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

บรรจุภัณฑ์ กับปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วกระดาษ แก้วพลาสติก และกล่องอาหารพร้อมทานที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ ร้านขายกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ ถึงแม้บรรจาภัณฑ์บางชนิดจะสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้แต่ก็ต้องใช้เวลานาน ทำให้เกิดการกำจัดขยะอย่างผิดวิธีโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท เช่น การเผาทำให้กลายเป็นปัญหามลภาวะเป็นพิษ

เมื่อขยะประเภท แก้วกระดาษ  ถ้วยกระดาษ กล่องกระดาษ ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ ขวดพลาสติก รวมถึงเศษกระดาษจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆ กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การรวบรวมหรือกำจัดขยะอย่างถูกวิธีมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการลดปัญหาขยะด้วยวิธีการต่าง เช่น

  • นำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำอีก หรือนำมาสู่กระบวนการผลิตใหม่เช่นการ รีไซเคิล
  • การนำบรรุภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่าด้วยการทำเป็นงาน DIY ซึ่งเป็นงานที่ได้รับความนิยมหากมีการออกแบบและดีไซน์อย่างสร้างสรรค์
  • การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • สร้างจิตสำนึกให้ผู้ผลิตเลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตแก้วกระดาษ จานกระดาษ หรือถ้วยกระดาษ
  • ส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น นำเส้นใยจากกล้วยมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์

การมีส่วนร่วมขจัดขยะ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

การแก้ปัญหาขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วกระดาษ หรือถ้วยกระดาษ เป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐองค์ กรเอกชนหรือโรงงานผลิตเท่านั้น  การมีส่วนร่วมขจัดขยะ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนในสังคมช่วยกันได้มีหลายวิธี ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหา รวมทั้งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอื่นๆ
  • เลือกใช้สินค้าที่บรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เช่น ขวดแก้วหรือขวดเครื่องดื่มต่างๆ
  • เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ที่นำกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
  • คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้ง่ายในการจัดเก็บและส่งต่อไปแปรรูป เช่น กระป๋อง ขวดพลาสติก ขวดแก้ว แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประเภทแก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ จาน

กระดาษ และอื่นๆ เป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่ต้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันและยังช่วยให้การแก้ปัญหาขยะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน