5 แนวทาง การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

ปัญหาในการทำธุรกิจที่หลายๆคนอาจข้ามนั่น ก็คือการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ที่นอกจากต้องเลือกให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราแล้ว บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษ หากออกแบบให้มีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยเหมาะงาม เหมาะสมกับการใช้งานก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและช่วยส่งเสริมด้านการตลาด ทำให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้นได้

5 แนวทาง การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

บรรจุภัณฑ์เป็นภาชนะหรือวัสดุที่ใช้รองรับการบรรจุหีบห่อ เช่น กล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท หรือเยื่อกระดาษขึ้นรูป เพื่อจุดประสงค์ในกรขนส่ง กระจายสินค้า และการจำหน่าย  การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์และการออกแบบจึงมี 5 แนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ ได้แก่

1.วัตถุประสงค์ในการนำไปใช้

โดยทั่วไปหน้าที่หลักๆของบรรจุภัณฑ์ได้แก่ รักษาคุณภาพ รสชาติ อายุ และรักษาสภาพของสินค้า รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เป็นสื่อด้านการตลาด เพื่อสร้างการจดจำทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์หรือสินค้าของเราได้ เช่น การติดสติ๊กเกอร์รายละเอียดสินค้าไว้ที่กล่องกระดาษ แก้วกาแฟกระดาษ จานกระดาษ หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ดังนั้นการออกแบบหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แนวทางแรก ควรให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้เป็นหลัก

2.พิจารณาหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดส่วนใหญ่ทำหน้าที่รักษาสภาพของสินค้า แต่ลักษณะการทำหน้าที่หรือนำไปใช้งานจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทหรือชนิดของสินค้า  การทำหน้าที่ด้านเทคนิคของบรรจุภัณฑ์ เช่น ป้องก้นการอับชื้นจากภายนอก  ใช้ป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมได้แก่ กล่องกระดาษลูกฟูก ลังพลาสติก ส่วนหน้าที่ด้านการตลาด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบอย่างสวยงามเพื่อช่วยส่งเสริมการขาย สามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ในตัว

3.พิจารณาจากประเภทของบรรจุภัณฑ์

โดยทั่วไปประเภทของบรรจุภัณฑ์ จะแบ่งออกเป็น บรรจุภัณฑ์เพื่ออุปโภคบริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ได้แก่ พาเลทกระดาษ กล่องกระดาษ แผ่นกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษลูกฟูก และเยื่อกระดาษขึ้นรูป

4.พิจารณาจากคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดมากที่สุด ได้แก่การนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ หากเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มีการค้นคว้าวิจัย ก็จะยิ่งทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆได้รับความสนใจยิ่งขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่สามารถแช่แข็งและนำไปอุ่นในไมโครเวปได้ และที่สำคัญทำจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้

5.พิจจารณาจากรูปแบบและประเภทของผลิตภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์ที่ดีควรมีรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวสินค้า เช่น สินค้าเป็นอาหารเป็นขนมหวานหรือเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ควรมีช่องเปิดให้เห็นหน้าตาหรือรูปแบบของอาหารหรือขนมหวาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ารู้สึกอยากทานหรืออยากลิ้มลองรสชาติ

ทั้ง 5 แนวทาง เป็นหลักการพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ได้อย่างมืออาชีพ ส่วนการออกแบบเพียงเลือกโรงงานผลิตกล่องกระดาษ กระดาษลูกฟูก บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ที่มีประสบการณ์และมีบริการแบบ ONE-STOP SERVICE ก็จะทำให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุด่