บรรจุภัณฑ์กับการถนอมอาหาร เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร

กิจกรรมหรือเทรนด์ส่งเสริมสุขภาพกำลังได้รับความสนใจ ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจที่มีความสามารถด้านการบริหาร จะนำเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมหรือกำลังอยู่ในกระแส มาเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด การถนอมอาหารเพื่อรักษาคุณภาพทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มให้ตอบโจทย์ถือเป็นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่น่าสนใจ

บรรจุภัณฑ์กับการถนอมอาหารเพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร

การถนอมอาหาร หมายถึง การรักษาระดับคุณภาพของอาหารนั้นๆไว้ในระดับคงที่และยาวนานที่สุดโดยการลดหรือกำจัดปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการเสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสินค้าบริโภค การออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆให้มีคุณสมบัติในการรักษาคุณภาพหรือถนอมอาหารไว้ได้นานที่สุด จึงนอกจากจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้ว บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังช่วยเพิ่มมูลค่าทำให้สินค้าได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่สามารถทำหน้าที่รักษาคุณค่าของอาหารหรือรักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องคำนึงถึงปัจจัย ต่อไปนี้

  1. สุขอนามัย บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบต้องทำจากวัสดุธรรมชาติ ไม่มีสารพิษใดๆในปริมาณที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
  2. รักษาคุณค่าทางโภชนาการ คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ควรรักษาคุณค่าทางโภชนาการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น ออกแบบกล่องกระดาษสำหรับใส่อาหารที่สามารถแช่เย็นและนำไปอุ่นในไมโครเวฟไว้ด้วย
  3. คุณสมบัติทางด้านรสชาติและกลิ่น บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ช่วยถนอมอาหาร ควรมีคุณสมบัติในการรักษารสชาติและกลิ่นของอาหารหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย
  4. คุณภาพของเทคโนโลยี การเลือกใช้หรือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร คุณภาพของเทคโนโลยีมีผลต่อการออกแบบและการผลิตเป็นอย่างมาก การเลือกโรงงานผลิตกล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ช่วยในเรื่องนี้ได้

บทบาทของบรรจุภัณฑ์ถนอมอาหาร

บทบาทของบรรจุภัณฑ์นอกจากใช้บรรจุหีบห่อแล้ว ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือเครื่องมือในการช่วยรักษาคุณค่าของอาหาร และทำหน้าที่รักษาคุณภาพหรือถนอมอาหาร 2 ทาง ได้แก่ การป้องกันเชิงรับ และการป้องกันเชิงรุก การป้องกันเชิงรับได้แก่การทำหน้าที่ใส่อาหารหรือผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ให้สัมผัสอากาศภายนอก และการป้องกันเชิงรุกก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ทำปฎิกิริยากับอาหาร ต้องรักษารสชาติและกลิ่นของอาหารไว้

สรุป ก็คือ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มกับการถนอมอาหาร เช่น กล่องกระดาษใส่อาหาร แก้กระดาษ ถ้วยกระดาษ เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร นอกจากการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และการเลือกโรงงานผลิตคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ต้องสามารถปกป้องหรือถนอมอาหารได้ทั้งเชิงรุกและเชิงรับที่ใช้บรรจุอาหารแล้วยังต้องปกป้องรักษาคุณภาพทำให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด