บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

ความต้องการบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เนื่องมาจากวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนที่เน้นความสะดวกสบาย ซึ่งเป็นปัจจัยมาจาก เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทำให้การใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบที่ตามมาก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะบรรจุภัณฑ์และปัญหามลพิษจากกระบวนการกำจัดขยะ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

1.การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้อย่างไม่เห็นคุณค่า  ใช้แล้วหมดไป เช่น การตัดไม้โตช้ามาใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปลูกทดแทน

2.การเกิดมลพิษทางอากาศ  ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการกำจัดขยะบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง และก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เช่น การเผาขยะ การเผาบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ประเภทกล่องโฟมหรือพลาสติก

3.การเกิดมลพิษทางดิน เป็นปัญหามาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการเกษตร โดยการใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น ปุ๋ย และยาฆ่าแมลงทำให้เกิดการตกค้าง ของสารเหล่านี้ในดิน

4.ปัญหาขยะ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หรือต้องใช้เวลานานในการย่อยสลาย

5.ปัญหาภาวะโลกร้อน เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงเพื่อการผลิต เช่น น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เพื่อผลิตพลังงาน ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดภาวะโลกร้อน

6.การลดลงของโอโซนในชั้นบรรยากาศ  เกิดจากจากการเผาไหม้มวลชีวภาพ  หรือกิจกรรมที่ก่อมลสาร เช่น การเผาขยะมูลฝอย เผาขยะบรรจุภัณฑ์ ทำให้เกิดก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์

7.ความหลายหลายทางชีวภาพเปลี่ยนไป  สาเหตุเกิดจากการนำมาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์มากเกินไป รวมไปถึงการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ และขยะ

บรรจุภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งมีสาเหตุหลักๆ มาจากขยะ ทั้งขยะบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ขยะมูลฝอย และขยะที่เป็นพิษต่างๆ ทำให้เกิดโครงการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนหลากหลายรูปแบบ เช่น

1.มีการค้นคว้าวิจัยเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ระยะเวลาสั้นๆ

2.มีการออกแบบโดยนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีวงจรชีวิตสั้นๆมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เช่น แก้วกระดาษ กล่องอาหารกระดาษ ถ้วยกระดาษ และจานกระดาษ

3.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสินค้า ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เพื่อลดปัญหาขยะ

4.รณรงค์ให้ผู้บริโภคใช้ถุงผ้าใส่สิ่งของแทนการใช้ถุงพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก

5.ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน